Love for RÅRUP AMATØR SCENE
   
 

§ 1

Foreningens navn er RÅRUP AMATØR SCENE.

Foreningens formål er at fremme interesse for amatørteater og revy for alle aldre, samt ved passende lejligheder indstudere og opføre amatørforestillinger, for derigennem at skabe et sammenhold og fællesskab blandt foreningens medlemmer.

 

§ 2

 

Enhver kan optages som medlem af foreningen,

Dog skal alle nye medlemmer godkendes af bestyrelsen.

Kontingentet fastsættes ved ordinær generalforsamling, der

afholdes en gang hvert år i januar måned.

Passive medlemmer kan optages.

 

§ 3

 

Regnskabet følger kalenderåret.

Udmeldelse af foreningen sker automatisk ved manglende kontingentbetaling gennem 2 år, hvis ikke andet meddeles foreningen skriftligt. For at have stemmeret ved generalforsamlingen skal kontingentet for det foregående år være betalt.

 

§ 4

 

Foreningen består af en bestyrelse,

der udgør minimum 3 og maksimal 5 medlemmer.

Bestyrelsen vælges for 2 år, og hvert år er henholdsvis 1(2) og 2(3) bestyrelsesmedlemmer på valg, dog således at formand og kasserer ikke er på valg samme år. Kasseren behøver nødvendigvis ikke at være medlem af bestyrelsen, isåfald vælges kasseren af bestyrelsen.

 

                    § 5

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen skal annonceres senest 14 dage før afholdelsen. Regnskabet skal være revideret og forelægges medlemmerne til godkendelse. Derefter foretages valg ifølge § 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal, og alle afstemninger skal, hvis det ønskes, foregå skriftligt, og afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Lovændringer foretages på samme måde.

 

§ 6

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller af mindst 10 medlemmer, der skriftligt anmoder derom og samtidigt angiver, hvilke forslag eller andet, man ønsker til behandling.

 

§ 7

 

Foreningen kan kun opløses på en ordinær generalforsamling efterfulgt af en ekstraordinær generalforsamling, som er indkaldt i overensstemmelse med §5.

Ved opløsning tilfalder foreningens midler velgørende formål, som til den tid afgøres af den siddende bestyrelse.

 

§ 8

 

Der indhentes børneattest hos Rigspolitiet, på bestyrelsesmedlemmer og personer som ansættes eller beskæftiges,

som led i udførelsen af deres opgaver i foreningen, og dermed vil have direkt kontak med børn under 15 år.

   
  Loven vedtaget på den stiftende generalforsamling i Bjerre Skole d. 21.marts 1974.
 

Revideret på generalforsamling d. 19. Marts 1983 (navneændring fra Bjerre Amatørscene til Bjerre Herreds Amatørscene)

 

Revideret på generalforsamling 14.marts 1992 (generalforsamling flyttes til jan. måned samt regnskabsåret følger kalenderåret)

Revideret på generalforsamling d. 11. Januar 1999 ( kontingentbetaling)

Revideret på generalforsamling Januar 2000 (Kasserer behøver ikke at være med i bestyrelse)

  Revideret på generalforsamling 9. Januar 2001 (nye medlemmer godkendes)
  Revideret på generalforsamling 17. Januar 20111 (minimum 3 medlemmer i bestyrelsen)
Revideret på generalforsamling 29. Januar 2018 (Navneændring fra Bjerre Herreds Amatørscene til Rårup Amatør Scene, samt ny §8 med børneattest)